Yleiset ehdot eCom palvelujen käyttämiseksi (Yleiset Ehdot)

1. Yleistä

Nämä Yleiset Ehdot sääntelevät SSAB-konserniin kuuluvan Piristeel Oy:n (jäljempänä "Piristeel") ylläpitämien, internet-osoitteessa https://kauppa.piristeel.fi sijaitsevien web-sivustojen palvelujen käyttöä, sekä Piristeelin ja kirjautumisprosessin yhteydessä määritellyn Käyttäjän välistä suhdetta. eCom on sähköinen palvelu Piristeel asiakkaille ja kattaa muun muassa Piristeel-palvelujen ja tuotteiden eräitä markkinointi-, tilauskanava-, suunnitteluapu- sekä tuotetietotoimintoja (jäljempänä "Palvelut"). 

Palvelut löytyvät Piristeel sivultamme edellä mainitussa internet-osoitteessa. Palvelut ovat saavutettavissa eri päätelaitteilla ja Palveluiden saatavuus, ominaisuudet tai muotoilu voivat vaihdella riippuen käytettävästä päätelaitteesta. Palvelujen käyttö edellyttää näiden Yleisten Ehtojen hyväksymistä ja rekisteröitymistä Käyttäjäksi. Hyväksytyn rekisteröitymisen jälkeen Piristeel tarjoaa Käyttäjälle pääsyn Palveluihin. 

Piristeel pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja/tai täydentää näitä Yleisiä Ehtoja, kun se pitää sitä tarpeellisena. Muutos katsotaan tulleen voimaan kymmenen (10) päivän kuluttua siitä, kun muutetut ehdot on asetettu https://kauppa.piristeel.fi web-sivustolle, ja Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutoksen jatkaessaan web-sivuston käyttöä edelleen sanotun voimaantulopäivän jälkeen. Piristeel varaa itselleen oikeuden määritellä, mitkä Palvelut ovat kulloinkin Käyttäjän saatavissa. Piristeel pidättää itsellään oikeuden myös tehdä muutoksia ja muokkauksia Palveluihin. 

Näiden Yleisien Ehtojen lisäksi erillisiä toimitus- tai sopimusehtoja sovelletaan Piristeelin tuotteiden ja palveluiden tilauksiin ja ostoihin jotka on tehty joko eComin kautta tai muutoin. Mikäli nämä Yleiset Ehdot ovat ristiriidassa joidenkin Piristeelin tai sen tytäryhtiön ja Käyttäjän välillä sovellettavien erillisten toimitus- ja sopimusehtojen kanssa, kyseiset erilliset toimitus- ja sopimusehdot soveltuvat ensisijaisesti.

takaisin ylös

2. Palveluihin pääsy, Salasanojen käyttö, Valtuutetut Henkilöt

Pääsy Palveluihin vaatii henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä henkilökohtaista salasanaa (jäljempänä käyttäjätunnus ja salasana yhdessä "Salasanat"). Piristeel luovuttaa Salasanat Käyttäjän nimeämälle pääkäyttäjälle rekisteröitymisen jälkeen, ja kun muut rekisteröitymisessä vaadittavat tiedot on toimitettu ja tarkistettu sekä nämä Yleiset Ehdot on hyväksytty. Käyttäjän tulee varmistaa, että pääkäyttäjä ja muut valtuutetut henkilöt (jäljempänä yhdessä "Valtuutetut Henkilöt") tutustuvat ja noudattavat näitä Yleisiä Ehtoja. Käyttäjä sitoutuu antamaan pääkäyttäjän toimesta Salasanat ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka ovat valtuutettuja edustamaan Käyttäjää Palvelussa ja tekemään Palvelun kautta sitoumuksia Käyttäjän puolesta. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Piristeelille  välittömästi kaikista Valtuutetuissa Henkilöissä tapahtuneista muutoksista tai rekisteröitymisen yhteydessä annetuissa tiedoissa, kuten esimerkiksi siitä, mikäli Valtuutetuksi Henkilöksi nimetty työntekijä poistuu Käyttäjän palveluksesta. 

Käyttäjä sitoutuu säilyttämään Salasanat huolellisesti ja vastaa siitä, ettei Salasanoja luovuteta muiden kuin Valtuutettujen Henkilöiden käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Salasanoja käyttäen tapahtuneesta Palvelujen käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista. 

Käyttäjän tulee pitää Salasanat erityisen luottamuksellisina ja valvoa, ettei Salasanoja anneta kenellekään kolmannelle osapuolelle ja/tai käytetä muiden kuin Valtuutettujen Henkilöiden toimesta. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava ennalta määrätylle yhteyshenkilölleen Piristeelin eCom -sivujen luvattomasta käytöstä, Salasanojen häviämisestä tai mistä tahansa muusta tietoturvallisuuden vaarantavasta tapahtumasta.. 

Käyttäjä ei ole oikeutettu luovuttamaan tai edelleenvälittämään Palvelun kautta saatua materiaalia tai muuta sisältöä tai sallia kenellekään kolmannelle osapuolelle pääsyä Palveluun joko jakamalla, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä Palvelua julkisesti ilman Piristeelin tai muiden oikeudenhaltijoiden lupaa.

takaisin ylös

3. Käyttäjän henkilöllisyyden varmistaminen eCom:a käytettäessä

Piristeel ei vastaa siitä, että Käyttäjän Salasanat ovat oikeiden henkilöiden hallussa. Vastuu tältä osin on Käyttäjällä. Jos Salasanat on annettu oikein Palveluihin kirjauduttaessa, niin Piristeelillä ei ole velvollisuutta yrittää varmistaa mitenkään muuten Palveluihin kirjautujan henkilöllisyyttä eikä kirjautujan oikeutta edustaa Käyttäjää. 

Sen jälkeen, kun Käyttäjä on ilmoittanut Piristeelille Salasanojen luvattomasta käytöstä, niiden katoamisesta tai muusta turvallisuuden vaarantumisesta, poistaa Piristeel kyseiset Salasanat ja/tai sulkee Palvelun kyseisten Salasanojen osalta. Salasanojen poistamisen/Palvelun sulkemisen jälkeen Palveluja ei voida enää käyttää näillä Salasanoilla ja Käyttäjä on vastuusta vapaa Salasanojen käytön osalta.

takaisin ylös

4. Tietojen käyttö ja henkilötietojen suoja

Palvelujen käyttö edellyttää muun muassa seuraavien tietoja Käyttäjältä ja/tai Valtuutetuista Henkilöistä: nimi, sähköpostiosoite, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, paikannustieto, mikäli soveltuu, sekä muita mahdollisia henkilötietoja, jotka on vapaaehtoisesti luovutettu web-sivuilla vierailijan toimesta chat-toiminnallisuuden yhteydessä tai muutoin. Mikäli henkilötietoja siirretään Palvelussa, Käyttäjän on vastuussa ja vakuuttaa, että sillä on oikeus tai että se on hankkinut tarvittavat suostumukset henkilötietojen siirtämiseksi Piristeelin Palvelun käyttämiseksi. 

Henkilötietojen käyttö on kuvattu yksityiskohtaisemmin Piristeelin tietosuojakäytännössä https://piristeel.fi/tietosuojaseloste/. 

Palvelu käyttää evästeitä (cookies) sekä rekisteröidyssä että rekisteröimättömässä Piristeelin web-sivustojen käytössä. Katso Piristeelin tietosuojakäytäntö saadaksesi lisää tietoa Piristeelin evästeiden käytöstä (cookie policy).

takaisin ylös

5. Luottamuksellisuus

Käyttäjä sitoutuu käsittelemään äärimmäisen luottamuksellisina kaikkia Palveluista saamiaan tietoja, olivat ne sitten sähköisessä muodossa tai tulosteina, samoin kuin tietoja sovelluksesta ja eCom:n toimintatavasta. Käyttäjä ei saa, muihin tarkoituksiin kuin Palveluiden käyttötarkoituksia varten, suoraan tai välillisesti, käyttää tietoja itse tai ilmaista niitä kolmannelle osapuolelle. Luottamuksellisina tietoina ei kuitenkaan pidetä sellaista tietoa: 

a) joka ilmaisemisen aikaan on yleisesti saatavilla tai julkisessa tiedossa tai johon voi muuten päästä käsiksi ilman rajoituksia;
b) joka tulee yleiseen tietoon muutoin kuin näiden Yleisten Ehtojen rikkomisen seurauksena;
c) joka Käyttäjällä on hallussaan ilman niitä koskevaa salassapitovelvoitetta sillä hetkellä, kun se vastaanottaa luottamuksellista tietoa tai
d) jonka vastaanottaja saa tietoonsa kolmannelta osapuolelta ja edellyttäen, että kolmas osapuoli on laillisesti saanut tiedon haltuunsa. 

Käyttäjä huolehtii siitä, että Valtuutetut Henkilöt ja muut, jolla on tai joilla olisi mahdollisesti pääsy luottamuksellisiin tietoihin, ovat tietoisia luottamuksellisuudesta ja että he sitoutuvat siihen. Käyttäjä huolehtii siitä, että se ryhtyy luottamuksellisuuden säilyttämiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. Jos Käyttäjä antaa ja/tai sallii luottamuksellisen tiedon joutumisen kolmannen osapuolen haltuun, tai muutoin vaarantaa Palvelujen luottamuksellisuuden tai siitä saatujen tietojen luottamuksellisuuden, Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Piristeelille aiheuttamansa välittömät ja välilliset vahingot täysimääräisinä.

takaisin ylös

6. Järjestelmän toiminnan turvaaminen

Käyttäjä on vastuussa käyttämiensä laitteiden, ohjelmien sekä tietoliikennepalveluiden teknisestä toiminnallisuudesta Palveluja käyttäessään. Käyttäjä ei saa käyttää mitään laitetta tai ohjelmaa, jotka sisältävät viruksia, ja joidenka tarkoituksena on vahingoittaa, keskeyttää tai vaikuttaa muuten haitallisesti Palvelujen toimintaan. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää mitään laitetta tai ohjelmaa, jonka tarkoituksena on salaa siepata dataa tai henkilökohtaisia tietoja Palveluista tai kopioida sen järjestelmiä. 

Käyttäjä ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tarpeettomasti kuormittavat Piristeelin tietojärjestelmiä, kuten esimerkiksi roskapostia sisältävät ryhmäsähköpostilähetykset. 

Jos Käyttäjä vaarantaa järjestelmän toiminnan tässä sopimuskohdassa kuvatulla tavalla, niin Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Piristeelille aiheuttamansa välittömät ja välilliset vahingot täysimääräisinä. Piristeel ei ole vastuussa mistään sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu järjestelmän väärinkäytöstä.

takaisin ylös

7. Sopimuksen irtisanominen

Piristeel tai Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa Sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta vaatia korvauksia irtisanomisen johdosta. Sopimuksen päättymisen seurauksena Käyttäjä ja sen Valtuutetut Henkilöt eivät enää pääse kirjautumaan määriteltyihin Palveluihin. Sopimuksen päättymishetkellä kesken olevat, sitovat sopimusvelvoitteet tulee kuitenkin täyttää.

takaisin ylös

8. Immateriaalioikeudet

Käyttäjä on tietoinen siitä ja suostuu siihen, että jollei toisin muualla todettu, niin Piristeel tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet Palveluihin ja sen sisältöön.

takaisin ylös

9. Vastuunrajoitus

Piristeel ei ole vastuussa mistään vahingosta tai aiheutuneista kustannuksista, olivatpa ne välittömiä, välillisiä, erityisiä tai satunnaisia mukaan lukien myyntivoiton, muiden ennakoitujen voittojen, liiketoiminnan tai myyntisopimusten menetykset, jotka välillisesti tai välittömästi aiheutuvat Palvelun tai sen sisällön käytöstä tai siitä, ettei Palveluja ole voitu käyttää, vaikkakin Piristeeliä olisi informoitu näiden vahinkojen mahdollisuudesta (jäljempänä yhteisesti "Vahingot"). 

Käyttäjä suostuu siihen, ettei Piristeel, tai sen toimihenkilö, tytäryhtiö, johtaja, osakkeenomistaja, edustaja tai työntekijä ole Käyttäjälle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle vastuussa Vahingosta, jotka aiheutuvat, johtuvat tai liittyvät välittömästi tai välillisesti mihinkään seuraavista seikoista: 

a) siitä, että Piristeel mistä tahansa syystä estää Käyttäjää pääsemästä määriteltyihin Palveluihin;
b) siitä, että Palveluiden käytettävyys keskeytyy tai päättyy mistä tahansa syystä;
c) siitä, että Käyttäjä käyttää Palveluita tai Palveluita käytettäessä mistä tahansa virheistä, laiminlyönneistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Tämä koskee myös Vahinkoja jotka aiheutuvat siitä että Käyttäjä on riippuvainen Palveluista;
d) siitä, että asiaan kuulumattomat henkilöt saavat tietoonsa ja/tai käyttävät Käyttäjän tai Valtuutetun Henkilön Salasanoja;
e) siitä, että kolmas osapuoli väittää, vaatii korvauksia, haastaa oikeuteen tai muuten ilmoittaa, että Käyttäjän käyttäessä Palveluita, se samalla loukkaa vaatijan tekijänoikeutta, patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, yksityisyyttä, luottamuksellisuutta tai mitä tahansa muuta immateriaali- tai sopimukseen perustuvaa oikeutta.

takaisin ylös

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Yleisiin Ehtoihin sekä Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Sopimuksesta tai näistä Yleisistä Ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, joista osapuolet eivät voi keskenään päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan lopullisesti välimiesoikeudessa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on Suomi.

takaisin ylös